ข่าวประชาสัมพันธ์

Dirrhea & Constipation
ผศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
1 สิงหาคม 2546 12.00-14.30น.
ห้องสุโขทัย โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช


Role of Augmentin in Medicine and Surgical (แกร็กโซสมิทไคลน์ จำกัด)
ศ.นพ.อมร  ลีลารีศมี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
4 กรกฏาคม 2546 14:00-16:00
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช


Practical point in the management of chronic liver disease
รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Acloholic Steato Hepatitis (ALH)
ผศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
Non Acloholic Steato Hepatitis (NALH)
26 มิถุนายน 2546 13:30-16:00
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 2 รพ.พุทธชินราช
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง


Update in the management of hypertension for general practioner
รศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ อายุรศาสตร์ ศิริราช มหิดล
10 มิย.46 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช


พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชาติ
ศ. นพ.ประสพ รัตนากร
11.00 น. ห้องประชุมเบนทูล ชั้น 4 ตึกอำนวยการ รพ.พุทธชินราช
หมายเหตุ เลื่อนออกไปก่อน
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 วิชาเวชศาสตร์ชุมชน 5 ออกฝึกประสบการณ์ รพ.ชุมชน
รพสมเด็จพระยุพราช นตรไทย รพ.พรหมพิราม รพ.บางกระทุ่ม รพ.วังทอง รพ.บางระกำ รพ.วัดโบสถ์
โดยจะพักอยู่ที่ รพ.ชุมชน 20 วัน จำนวนนสิตแพทย์ รุ่นละ 19 คน รวม 3 รุ่น

ปฐมนิเทศ ตรวจเยี่ยม วันสอบ
12 พค 22,23 พค 1 มิย 46
02 มิย 12,13 มิย 22 มิย 46
21 กค 28,29 กค 10 สค 46


หลักการควบคุมการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล
อาจารย์ปกาศิต นาเมืองรักษ์ อาจารย์สมหวัง เรืองวิทย์ บริษัท อีเนอร์คอฟ (ไทยแลนด์)
28 เมษายน 2546 13.30-15.30 น.
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
CME 2 หน่วยกิต ชั่วโมง

Statistics Works โดยใช้โปรแกรม EpiInfo 6.04b
An Introduction to EpiInfo 6.04b
Scatter, r square, Regress, Chi-Square of 2xn table, Relative Risk, Odd Ratio
ประโยชน์ในการอ่านงานวิจัยและทำวิจัย

ผศ.(พิเศษ) นพ.นภดล สุชาติ
ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 เม.ย. 2546 เวลา 13.00-16.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 เม.ย. 2546 เวลา 9.00-12.00 น.
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล ผู้สนใจ แจ้งรายชื่อที่ คุณศิริวรรณ ศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.พุทธชินราช 055-219844-4011


Update on Irritable Bowel Syndrome Management
รศ.นพ.อุดม คชินทร สาขาวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
27 มี.ค. 2546 เวลา 13.30-15.30
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง
แจ้งรายชื่อ งานพัฒนาบุคลากร ก่อน 20 มีค.46
Cyclo-Progynova : The medical treatment of DUB
รศ.นพ.อรรนพ ใจสำราญ สูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
7 มี.ค. 2546 เวลา 13.30-15.30
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง
Organ Transplantation
สภากาชาดไทย
ศัลยศาสตร์ วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี
ศัลยกรรม อายุรกรรม รพ.พุทธชินราช
ห้องประชุมมหาหงส์ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 2 รพ.พุทธชินราช
14 ก.พ. 2546 เวลา 8.30-16.00
ภาวะไขมันผิดปกติในผู้ป่วยโรคไต
นพ.วุฒฺเดช โอภาสเจริญสุข หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ม.เชียงใหม่
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 2 รพ.พุทธชินราช
13 ก.พ. 2546 เวลา 13.30-15.30
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง
Update in Hepatitis B and Hepatitis C
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 2 รพ.พุทธชินราช
10 ก.พ. 2546 เวลา 13.30-15.30
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง
ฮอร์โมนทดแทนมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่
ศ.พญ. คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมป์พยอม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์จุฬา นพ.จิราวุธ พันธชาติ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.พุทธชินราช
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
31 ม.ค. 2546 เวลา 13.30-16.00
CME 2.5 หน่วยกิตชั่วโมง

Current Management Of DMARD in RA and SpA
ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคขัยการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
23 ม.ค. 2546 เวลา 14.00-16.00
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง


นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก แจ้งว่า โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ (อาคารเรียนรวม) เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลกับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาดฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2546 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก


Update Neonatal Care 2002 and Respiratory Distress in Newborn
ผศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
18 ธค 2545 เวลา 13.00-16.00
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง

ประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2545
Emergency Care, CME 5 หน่วยกิตชั่วโมง
15 พฤศจิยายน 2545 8.30-16.00น.

อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น 2 รพ.พุทธชินราช
แพทย์ เภสัช พยาบาล ผู้สนใจ
ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โทร. 055-219844 ต่อ 4010, 4011, 4025


นิสิตแพทย์ปี 5 มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลพุทธชินราช ไปฝึกปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลชุมชน วิชาเวชศาสตร์ชุมชน 5
(รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พย.45)
7-24 ตค.45 รพ.พรหมพิราม, รพ.วังทอง, รพ.บางระกำ, รพ.บางกระทุ่ม, รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย
(เรียนรู้ Clinical Skill ตามข้อกำหนดของแพทย์สภา, เรียนการบริหาร, สารบรรณ, การเงินการบัญชี, พัสดุ, ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค)

Nutrition Support in Sick Neonate
ผศ.นพ.สราวุธ สุภาพรรณชาติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 ตุลาคม 2545 13.30-15.30น.
ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช
แพทย์ เภสัช พยาบาล ผู้สนใจ
CME 2 หน่วยกิตชั่วโมง


[ประวัติโรงพยาบาล] [ผู้บริหารโรงพยาบาล] [คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล] [วิสัยทัศน์, พันธกิจ] [ฝ่ายและกลุ่มงาน] [ข้อมูลทั่วไป] [คลินิกผู้ป่วยนอก] [ภาพอาคารผู้ป่วยนอก] [แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร] [ข่าว ประชาสัมพันธ์] [จังหวัดพิษณุโลก] [อำเภอเมือง] [เทศบาล] [สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว] [ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค] [กลับเมนูหลัก]
Please send your comments to nopadol@health2.moph.go.th
Make your own free website on Tripod.com